Ɓoŋngu nguu, mbele wiyatee ko: “ngu fiɗ-kam, waala ko ngu ŋatat-kam…?“

Miijo pentol, miijo wiyi: ”wonaa luggiɗde ”Ɓonggu” nasol addani ɗum yantineede e pelle inɗe toɗɗorɗe ”ngu”, alaa ko wonde ngu tan caayseewu, piɗoowu, njeyaangu e tunwuɗi, piɗooji ɗi ngalaa laacon”.

Aan kullel Geno ”ɓoŋngu” ko ma njaafo-ɗaa ko miijo am tan ngo kucitin-mi e ma, hay sinno wonde won kelme gonɗe hen ɗee ko ɗesɗe weñaade, ɗe mbelaani heɗaade e nofuru. Miɗo ɗaɓɓi e ma yaafuya, hay miin e hoore am ko mi kullel no ma nii tan. Seerndi en tan, njeyaa-mi ko e leñol aadee en, ko noon nanir-mi emin nginnira koye amen: “neɗɗo e keewal yimmɓe “. Kono aan noon mi anndaa no leñol maa innirta leñol amen ngol, ɗuum ko sirlu mbirniinde e dokkooɗe neesu ɗe en cuwaa tawo yuutude.

Nganndaa noon sabu, sinno en mbaawni haaldude e nanondirde, mi hucintaano e ma ɗee kelme ɗesɗe weñaade, haa ko miɗo winndaɗe e binndol ɗemngal Pulaar fulfulde, e fawtude heen kadi lommbude ɗe e laytol geese Internet, e sarde ɗe e winndere. Ɓoŋngu anndu noon ɗee kelme ɗesɗe weñaade seeɗa ɗe ngonaa yennoore, ko ɗe pabbooje tan e yanoore hakkunde tagoore e tagoore, njaafo-ɗaa kadi.

Ɓoŋngu, nganndaa noon kadi ko aan woni denɗi am tagokullo pamro, keewɗo-mi sokitaade saanga nde ndunngu toɓi, haa mbeelon e beeli tuɗi, huɗo fuɗi, nayi, bey e baali morsi. So goonga noon, denɗi kaan saanga aɗa haljini tagokullo denɗe en, aɗa yanooɓe janagol kaaɓningol, muusngol, baasnowol, ngol dennɗe en tagokullo en njiɗ-aa hay seeɗa.

Sabu a arat e maɓɓe sahaaji, aɗa mooytoroo seese njuuro-ɗaa e dow ɓalli maɓɓe, ceŋaa hunduko maa waangono waɗngo mesalel, baɗngel tooke nii, ñiɓaa e ɓalli maɓɓe, ɓuucu-ɗaa ƴiiƴam maɓɓe, tee kadi a haaɗaani tan e ɓuucagol ƴiiƴam ngam nguura maa. Alaa a aafat heen kadi ñabbbuyon bonkon e nder ɓalli maɓɓe. Sahaaji nii koon ñabbuyon ina cooroo e nder ƴiiƴam maɓɓe, ɓe ñawa heen, haa wontanaɓe paawle jontinoo, tee ko ɓuri heewde tagokullo denɗe en ko heen keddtoo, ɗuum firti ko maayt…a yiyii dennɗi ngoon yano dee moƴƴaani, kono aɗa ɗum waɗa dennɗe en tagokullo…

…almuudo mon oo, ko ɓowɗi ŋatnoo ɗum, walla piɗnoo ɗum ɗee balɗe jawtuɗe, haa wontani ɗum ɓuƴ-ɓuƴo tek-tekkol ngaadi, o riimi haa ngoo miijo koyɗol, befotol e caytol njalti heen njoowii ɗoo no binndi Pulaar fulfude nii…

….maay! Wellaani nannde, kono warataa….

…wuur! ina weli nande, kono wuurnataa…

Ee hey mon! Ɓe ndenndu-mi miijo, walla ɓe ɗes-mi nanndude miijo. Miɗo teddinra on ɗee ɗoo alkule (latin uniskoo guurɗe, celluɗe, jogiiɗe faamaamuya, e mbaawka, duumaade haa cay, jontaaɗe, lallitiiɗe, jaaduɗe e kaa yonta winndere. Miin almuudo mon dee Bah Sammba tuubaak, so mboɗo wuuri ɗe maaytaa), kelme, koŋnguɗi, krafeeje pulaar fulfude. Miin sinno ko sago am, ɗemngal pulaar fulfude wonatako ɗemngal bellitiingal e kala ko yowitii e binndol. To baŋnge haala kam miɗo sikki ko kaŋngal fawi junngo, e welde heɗaade e nofru, kono tan en njiyii ɗuum yonataa, tee jeedi ngalaa, ɗemngal ko ma haalee winndee jaŋngee, wiɗtee.

Ɗemngal pulaar fulfulde noon, sinno kono ngal haaldatee nii, ko noon ngal winndirtenoo, hannde oo ngal sowndondiratno e ɗemɗe dowrowe ɓurɗe lollude. Soko waanoo jarataano nii boom, ko miɗa riimoo ngoo miijo ɓuñatnoongo e nder tek-tekkol ngaandi hoore am ndee, mi fooftinatno hoore am tan, mi deƴƴa, mi deeƴa…

So ina welmaa aan nannduɗo e am miiji, eto annene ottude diimo-ɗaa miijo ɓuñoowo e nder tek-tekkol ngaadi hoore maaɗa, haa njaltinaa heen miijo, mba-ɗaa ɗum jowre, miijo maa wellitoongo…

A jaaraama, haawnaaki noon tawa faandaare men ndee ina waawi nanndude hay sinno nde wonaa wootere. Kono tan ko ennen irdi ɗaɗi ɗi fooɓre wootere nde cate ceertuɗe, sabu kuule e kuuge wellitaare ina lelni wonaa alaysago miijo fow renndo. Konoo ne kadi e sikke am ko yo winndere ndee fow naftore binndi pulaar fulfude no yiɗiri, tawa alaa heedi-heeda, tawa wonaa ko mi pullo tan, walaa ko mi haalpulaar…tawa faawii ko e: ”ko mi neɗɗo winndere, miɗo yiɗi jaŋngude Pulaar fulfulde, ɗemngal winndere”…

Kuɗol: Bah Sambatubak ñalnde, 28.05.2018