Njaŋngen, ɗemɗe ngenndiije men, haa teeŋti ɗemngal men Pulaar-fulfulde, ko nafoore heewnde nde alaa keerol…

Oɗon noddaa noon e keewal keeringal, wonande ɓeen diriiɓe, daraniiɓe, ɓamtirugol fannu e senngo: taro e binndol pulaar(fulfulde) janngude, jannginde, janngineede e jannginirde, “abajada” alkule ɗe unisko ‘latin’ ɗee. E eeraango kadi haa teeŋti noon faade e seernaaɓe men finɓe, annduɓe, yaaduɓe e yonnta hannde oo, ɓe ƴeewaani tan, „martaba aduna. Tawa ko laaɓe deedi, yarlitiiɓe, ɓe ɓaaroraaki tan senngo diine e dowrugol, ngam hebbinde jiifaaji, booñuuji mum en baŋke buuɗi, tawa kadi ko softanɓe janngingol ɗemngal pulaar-fulfulde…

Fittaandu fow noon won ko yiɗi, won ko welata ɗum, won ko wattee hakkille e mum, tee won ko ɓaaƴata ɗum. Miin oo almuudo mon, mbiɗo teskii gila e cukaagu am, mbiɗo yiɗi janngude kala ɗemngal winndiyaŋkeewal. Haa teeŋtinoon e janngude ɗemngal men pulaar(fulfulde). Ko sabaabu wattude-mi yiide binndi maggal, ɗuum addanii-kam yiɗde janngude ɗemɗe ngonɗe e nduu suudu dunaaru fow.

Bah Sambatubak ñalnde 01.11.2017