Ɗacci-ten, tonngi-ten, miijooji men, ɗanno e nder ngoo weeyo ngo alaa keeri ❣️

„Wellit! Miijo maa, no bibbje Malayka mbo ngooɓu nguru ɓanndo ɓaleewu, e Mburaagu ngu ngoobu nguru ɓanndu naawu, e nder ngoo weeyo, ngo alaa keeri. Sabu ko miijo wellitiingo tan bikkittoo, teɓɓoo, tagga, tama, tikña, hamƴa kalfeende haa ɓiica, haɓoo njiyaagu, heɓa ndimaagu. Ko miijo wellitiingo tan daagantoo ɓural, ruɓa, mooytoo, haa heɓa potal e …

Leggi tutto Ɗacci-ten, tonngi-ten, miijooji men, ɗanno e nder ngoo weeyo ngo alaa keeri ❣️

Annunci

Allah am ɓuri Allah maa, addi ko jeddi, kareeli, war-hoore, luural e luuɗndam 💔

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Wonnoo ɗoo, ina wona wonataa, ko tinndol, pentol ɓulnol am miijo ngoo wiyi: Allah am ɓuri Allah maa, addi ko jeddi, kareeli, war-hoore, luural e luuɗndam. Deysaan! yurmeende Geno woodanii Bojel baaɗum Dembayal, ko kam wiynoo: ” ƴoƴre pinal kalifaandi e dawrugol aadee fuɗɗori nde o watti eraade …

Leggi tutto Allah am ɓuri Allah maa, addi ko jeddi, kareeli, war-hoore, luural e luuɗndam 💔

Eto, waasde telɓinde cukaagu kurka, e ownude fittaandu mum…💔

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Eto waasde telɓinde cukaagu, ko hakke mawɗo e rewam ɗam momtotaako haa cay. Wonnoo ɗoo, ina wona wonataa, ko tinndol, pentol ɓulnol am miijo ngoo wiyi: „wonaa ko welmaa fow kaalaa, wonaa ko mettumaa fow ndeƴaa...”, kono so a heɓɓii wuufi-wukka, eto awƴude juuɗe, e pettaa koyɗe, lummboɗaa, …

Leggi tutto Eto, waasde telɓinde cukaagu kurka, e ownude fittaandu mum…💔

Golli, ɗilli, talli, ñalli, nalli, mbellmi, njolmi, njilliimi debbo najeejo, najeejo…😂

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Wonnoo ɗoo ina wona wonataa ko tinndol, pentol ɓulnol am miijo ngoo wiyi: „Golli, ɗilli, talli, ñalli, nalli, mbellmi, njolmi, njilliimi debbo dobotooɗo...“. Golli, ɗilli, talli, ñalli, nalli, mbellmi, njolmi, njilliimi debbo najeejo, najeejo, ganndo dobotooɗo,,, moƴƴo, bonnɗo, jeenateeɗo nde rokka ganndal ɓalayal, jaadungal e sirlu niɓ-niɓe niɓɓere …

Leggi tutto Golli, ɗilli, talli, ñalli, nalli, mbellmi, njolmi, njilliimi debbo najeejo, najeejo…😂

Ɓoŋngu nguu, ngu fiɗ-kam, waala ko ngu ŋat am?

Miijo pentol, miijo wiyi: ”wonaa luggiɗde ”Ɓonggu” nasol addani ɗum yantineede e pelle inɗe toɗɗorɗe ”ngu”, alaa ko wonde ngu tan caayseewu, piɗoowu, njeyaangu e tunwuɗi, piɗooji ɗi ngalaa laacon”. Aan kullel Geno ”ɓoŋngu” ko ma njaafo-ɗaa ko miijo am tan ngo kucitin-mi e ma, hay sinno wonde won kelme gonɗe hen ɗee ko ɗesɗe …

Leggi tutto Ɓoŋngu nguu, ngu fiɗ-kam, waala ko ngu ŋat am?

Pulaar-fulfude wiyi:”ee, hey mon!… Pentol ɓulnol am miijo ngoo wiyi:”….”

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Pulaar-fulfude wiyi:”ee, hey mon! winndooɓe binndi Pulaar-fulfulde, heewɓe e mon, njogaaki e am hurum, saka teddungal, ina ni tan koyni-mi... Hannde e kaa yonta ustiika ɓe njiyataa binndi, kono hersiniiɓe, ɓe njinngantaa ko ngoni, hugindiibe tan e kesam-hesamaagu geese laytol ”internet” ɗe ngalanaa binndi ɗemngal Pulaar-fulfude ngartam hay …

Leggi tutto Pulaar-fulfude wiyi:”ee, hey mon!… Pentol ɓulnol am miijo ngoo wiyi:”….”

E saanga njillu cukaagu am…Fuuta-tooro…

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Wonnoo ɗoo ina wona wonataa ko tinndol...Waɗiino e sahaa gooto e saanga njullu cukaagu am..., miɗo jooɗottonoo e sukaaɓe dingire les Kommu weeyo wuro Moolo Boosoya, diiwaano Maatam e kuɓeeje mum. E nder dingire nguurɗe, belnooɗe hawritde, e saanga beetawe, caggal nde Nay, bey, baali oori. Walla kikiiɗe …

Leggi tutto E saanga njillu cukaagu am…Fuuta-tooro…