E innde Geno buuɗal yermeende, jalba annoore. Yoo binndi e ɗemngal men pulaar-fulfulde nguur haa cay.

Geno buuɗal yurmeende jalba annoore, ko innde hello heeriingo, ngo almuudo mon Bah Sammba tuubaak. So on njuurnitiima no moƴƴi, onnon renndidiiɓe am miijo, tarooɓe binndi ɗemngal Pulaar-fulfulde, wonande ɓeen jogiiɓe faamaamuya, moƴƴuɓe, maa on taw ko allluwal am tan, keeringal, walla mbiye tan, ɗereji … Continua a leggere E innde Geno buuɗal yermeende, jalba annoore. Yoo binndi e ɗemngal men pulaar-fulfulde nguur haa cay.

?…Adlam alkule pulaar, tafii, walla tafanaama „tapirde mum binnde adlam Pulaar-fulfulde…?

E innde Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore❣️ Kuɗol..am…miin Almuudo mon, Bah Sambatubak. Limo natol. (12. e ndee hitaande 2019) Adlam alkule pulaar, tafii, walla tafanaama „tappirde mum binnde adlam Pulaar-fulfulde… En njiirii gite men, e jaati, yimɓe ina ceerta pinal, kono so ɓe ndenndii golle, … Continua a leggere ?…Adlam alkule pulaar, tafii, walla tafanaama „tapirde mum binnde adlam Pulaar-fulfulde…?

Allah am ɓuri Allah maa, addi ko jeddi, kareeli, war-hoore, luural e luuɗndam…

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Wonnoo ɗoo, ina wona wonataa, ko tinndol, pentol ɓulnol am miijo ngoo wiyi: Allah am ɓuri Allah maa, addi ko jeddi, kareeli, war-hoore, luural e luuɗndam. Deysaan! yurmeende Geno woodanii Bojel baaɗum Dembayal, ko kam wiynoo: ” ƴoƴre … Continua a leggere Allah am ɓuri Allah maa, addi ko jeddi, kareeli, war-hoore, luural e luuɗndam…

Ɓoŋngu nguu, mbele wiyatee ko: “ngu fiɗ-kam, waala ko ngu ŋatat-kam…?“

Miijo pentol, miijo wiyi: ”wonaa luggiɗde ”Ɓonggu” nasol addani ɗum yantineede e pelle inɗe toɗɗorɗe ”ngu”, alaa ko wonde ngu tan caayseewu, piɗoowu, njeyaangu e tunwuɗi, piɗooji ɗi ngalaa laacon”. Aan kullel Geno ”ɓoŋngu” ko ma njaafo-ɗaa ko miijo am tan ngo kucitin-mi e ma, … Continua a leggere Ɓoŋngu nguu, mbele wiyatee ko: “ngu fiɗ-kam, waala ko ngu ŋatat-kam…?“

„Mi salminii on, renndiiɓe am ɗemngal Pulaar-fulfulde, ko Geno waɗi ɗum, te alaa e men fow baawɗo ɗum riiwtude, walla ammbude.”

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Miin ngonan-mi ko jaŋŋde e binndi ɗemngal Pulaar-fulfulde, dokkal miijo sahaaji ina wonta winndannde raɓɓere. Pentol ɓulnol am miijo ngoo wiyi:” Mi salminii on renndiiɓe am ɗemngal Pulaar-fulfulde, ko Geno waɗi ɗum, te alaa e men fow baawɗo … Continua a leggere „Mi salminii on, renndiiɓe am ɗemngal Pulaar-fulfulde, ko Geno waɗi ɗum, te alaa e men fow baawɗo ɗum riiwtude, walla ammbude.”

Pulaar-fulfulde ne, laawol mum ko Pulaagu, ngol Geno welaa e laabi, welliti, haa ngol weli rewde mo, no laabi goɗɗi ɗii nii…

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” 1) -Waawɓe haalude ”Pulaar-fulfulde” mbuyi: ”Wonaa goonga fow haale, wonaa fenaande fow deƴƴe. Waɗde kaalen heen seeɗa, ndeƴen heen seeɗa!” 2) -Waawɓe haalude ”Pulaar-fulfulde” mbuyi:”Anndi maaya, majji maaya. Waɗde, yo mi anndu mi maaya!” 3) -Waawɓe haalude ”Pulaar-fulfulde” … Continua a leggere Pulaar-fulfulde ne, laawol mum ko Pulaagu, ngol Geno welaa e laabi, welliti, haa ngol weli rewde mo, no laabi goɗɗi ɗii nii…

Pinal ko koltu, ko wutte ketteteeɗo, ɓoornee e nder renndo pinal leñol kala…

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Pentol miijio wiy: ”Ko ɓuri heewde emen finɓe, eɗen nganndi, pinal ko koltu, ko wutte ketteteeɗo, ɓoornee e nder renndo pinal leñol kala. Leñol kala ina jogii oon wutte mum”. Ngol wiy: ”Diine noon, ko iimanaagal, ko dokkal … Continua a leggere Pinal ko koltu, ko wutte ketteteeɗo, ɓoornee e nder renndo pinal leñol kala…

„Mawɗo gooto meeɗii wiyde cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“… tan ngel wiyi:”haa…, mawɗo oo, wiyi cell…!

Wonno ɗoo! Ina wona, wonataa! Ko pentol e tinndol, ɓulngo “Miijo Wellitiingo” ngo wiyi: mawɗo gooto meeɗii wiyde: „cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“. Kono yoo ɗum nattu e kaa yonta hannde, sabu piggal wonaa nehdi, ko ownere fittaaadu ɓuraaɗa semmbe, tan soomii ɗoon. … Continua a leggere „Mawɗo gooto meeɗii wiyde cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“… tan ngel wiyi:”haa…, mawɗo oo, wiyi cell…!

Njaŋngen, ɗemɗe ngenndiije men, haa teeŋti ɗemngal men Pulaar-fulfulde, ko nafoore heewnde nde alaa keerol…

Oɗon noddaa noon e keewal keeringal, wonande ɓeen diriiɓe, daraniiɓe, ɓamtirugol fannu e senngo: taro e binndol pulaar(fulfulde) janngude, jannginde, janngineede e jannginirde, “abajada” alkule ɗe unisko ‘latin’ ɗee. E eeraango kadi haa teeŋti noon faade e seernaaɓe men finɓe, annduɓe, yaaduɓe e yonnta hannde … Continua a leggere Njaŋngen, ɗemɗe ngenndiije men, haa teeŋti ɗemngal men Pulaar-fulfulde, ko nafoore heewnde nde alaa keerol…

Ɗacci-ten, tonngi-ten, miijooji men, ɗanno e nder ngoo weeyo ngo alaa keeri…

„Wellit! Miijo maa, no bibbje Malayka mbo ngooɓu nguru ɓanndo ɓaleewu, e Mburaagu ngu ngoobu nguru ɓanndu naawu, e nder ngoo weeyo, ngo alaa keeri. Sabu ko miijo wellitiingo tan bikkittoo, teɓɓoo, tagga, tama, tikña, hamƴa kalfeende haa ɓiica, haɓoo njiyaagu, heɓa ndimaagu. Ko miijo … Continua a leggere Ɗacci-ten, tonngi-ten, miijooji men, ɗanno e nder ngoo weeyo ngo alaa keeri…

Golli, ɗilli, talli, ñalli, nalli, mbellmi, njolmi, njilliimi debbo najeejo, najeejo…

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Wonnoo ɗoo ina wona wonataa ko tinndol, pentol ɓulnol am miijo ngoo wiyi: „Golli, ɗilli, talli, ñalli, nalli, mbellmi, njolmi, njilliimi debbo dobotooɗo…“. Golli, ɗilli, talli, ñalli, nalli, mbellmi, njolmi, njilliimi debbo najeejo, najeejo, ganndo dobotooɗo,,, moƴƴo, bonnɗo, … Continua a leggere Golli, ɗilli, talli, ñalli, nalli, mbellmi, njolmi, njilliimi debbo najeejo, najeejo…